Zákon č. 447/2008 a ORL prax MUDr. Ivana Vrancová, ORL a foniatrická ambulancia Senica

 

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

 

·        upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, právne vzťahy pri vyhotovení preukazu FO s ŤZP, preukazu so sprievodcom, parkovacieho preukazu.

 

Sociálny dôsledok ŤZP je znevýhodnenie, ktoré má FO z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s FO bez zdravotného postihnutia.

 

ŤZP je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy (FP) najmenej 50%.

 

Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností FO, ktorý bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

 

 

Poškodenie ORL orgánov (sluchový, rovnovážny orgán, dýchacie a hltacie orgány) a ďalšie ORL postihnutia

 

 

1.      Vrodená obojstranná praktická hluchota u detí, ktorá sa vyskytla až po rozvinutí reči, do skončenia prípravy na povolanie (vrátanie nositeľov kochleárnych implantátov, podľa Fowlera viac ako 85 – 90%) 70 – 80%

 

2.       Získaná obojstranná praktická hluchota alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla až po rozvinutí reči, do 18. roku veku  60 – 80%

 

3.       Obojstranná hluchota dospelých.

 

a.       praktická hluchota podľa Fowlera (viac ako 85%) -  70%

 

b.       úplná hluchota podľa Fowlera 100% - 80%

 

4.       obojstranná ťažká nedoslýchavosť u detí a dospelých zisťovaná slovnou alebo objektívnou audiometriou (aj u nositeľov KI podľa Fowlera 80% a viac)           50 – 60%

 

5.       Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u detí podľa Fowlera 55% a viac     50%

 

6.       Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u dospelých podľa Fowlera 55% a viac   40%

 

7.       Poruchy rovnováhy (objektivizovateľné poruchy vestibulárneho ústroja)

 

a.       ľahké závraty s hučaním v ušiach     20%

 

b.       stredne ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi)    50%

 

c.       ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) alebo ťažký  tinnitus)         60 – 100%

 

8.       komplikovaný chronický zápal stredného ucha   30%

 

9.       strata jednej ušnice   20%

 

10.   Strata oboch ušníc    50%

 

11.   Zhubné nádory (hltanu, mandlí, hrtanu a pod.)

 

a.       po odstránení nádoru pri onkologickej liečbe   50 – 80%

 

b.       po stabilizácii (do piatich rokov po stabilizácii)    50%

 

c.       po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od ukončenia liečby)     40%

 

d.       neliečiteľné formy zhubných nádorov   90 – 100%

 

e.       recidívy   70 – 80%

 

 

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia sluchu ( CSS podľa Fowlera v %), poruchy reči následkom poškodenia sluchu, hučania v ušiach, bolesti v ušiach, poruchy rovnováhy, závratov, sociálnej adaptability a obmedzenia komunikačných schopností

 

 

Kvantitatívna strata sluchu sa hodnotí bez použitia pomôcky ( načúvací prístroj)

 

 

 

 

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

 

Načúvací aparát ... 995,82 EUR/1 pomôcku

 

Vibračno-zábleskový budík alebo vibračné náramkové hodinky ... 199,17 EUR

 

Špeciálne zariadenia na prenos zvuku („infraport“)

 

    a) samostatné bezdrôtové zariadenie ... 265,56 EUR

 

    b) doplnkové zariadenie k NA ... 1062,21 EUR

 

Bezdrôtový headset k telefonovaniu z mobilného telefónu ... 66,39 EUR

 

TV s teletextom ... 165,97 EUR

 

(výška príspevku závisí od príjmu FO, tiež príspevok na opravu pomôcky)

 

 

 

 

„odmena“ za prácu lekára – špecialistu/nález pre potreby UPSVar

 

 

Zdravotný výkon je zaradený do kategórie zdravotných výkonov podľa opatrenia MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003 (naposledy zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-12/2005-SL z 18. októbra 2005) pod kódom 74 s počtom bodov 300.

 

„dohoda“ o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov na účely sociálnej pomoci z r. 2005 ( upsvar + aslsr) ... Vtedy cena bodu 0,50 SK, od r. 2006 0,70 SK, teraz 6,97 EUR!!!

Je naše ohodnotenie dostatočné??