Zmena znenia Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z. prílohy č.5

Kritéria na  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – minimálne požiadavky na sluch

 

MUDr. Zuzana Balcová

 

 Od 19.januára 2013 sa motorové vozidlá členia na účely udeľovania VO na skupiny AM,A1,A2,B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE a T

 

Podľa &87 ods.písm.a)zákona č.8/2009  Z.z.

 

Vodič skupiny 1: VO sk.AM,A1,A2,B1,B,BE a T

 

Vodič skupiny 2: VO sk.C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D, a DE

 

Označenie skupiny písmenom E znamená, že oprávnenie je vydané aj pre používanie prívesu alebo vlečky

 

Vodiči sú rozdelení do 2 skupín:

 

1.skupina: žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia/VO/ a držitelia VO na vedenie osobných motorových vozidiel

 

2.skupina: žiadatelia o udelenie VO a držitelia VO pre nákladné vozidlá a autobusy

 

 

 

Príloha č.5
Minimálne požiadavky na sluch

 

(1) Choroby, poruchy alebo stavy sluchu, vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla osobou  patriacou do skupiny 1 a skupiny 2 sú ochorenia, poruchy alebo stavy sluchu spôsobujúce také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré pri vedení motorového vozidla predstavujú nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách.

 

(2) Vyšetrenie sluchu posudzovanej osoby je zamerané na zistenie chorôb, porúch alebo stavu sluchu, ktoré vylučujú zdravotnú spôsobilosť, pričom pri posudzovanej osobe patriacej do skupiny 2 sa musia vziať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla touto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí  alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

 

(3)Pri vyšetrení podľa odseku 2 sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu

 

 

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016
Vyhlásené: 1. 1. 2016

 

20

 

V Y H L Á Š K A Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 2015,

 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

v znení neskorších predpisov

 

 

47. V prílohe č. 5 II. časť vrátane nadpisu znie

 

II. Minimálne požiadavky na sluch

 

Pri vyšetrení sluchu sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu.

 

(2) Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1

 

je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

 

je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ak má korekciu sluchu načúvacím prístrojom,

 

je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu nad 90 % podľa Fowlera na základe individuálneho posúdenia celkového zdravotného stavu.

 

(3) Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2

 

je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

 

je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ak má korekciu sluchu načúvacím prístrojom na jedno ucho alebo obe uši,

 

je zdravotne nespôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu viac ako

 

90 % podľa Fowlera.

 

(4) Osoby, ktoré patria do skupiny 2,

 

s implantovanými špeciálnymi implantovateľnými načúvacími prístrojmi pri obojstrannej ťažkej poruche sluchu sa posudzujú individuálne na špecializovanom pracovisku, ktoré operačný výkon vykonalo alebo ktoré operačný výkon vykonáva.

 

Čiastka 1-10 Vestník MZ SR 2014 Strana 5
3.
Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Dátum: 20. januára 2014
Číslo: S05281-OZS-2013

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:

 


Účelom odborného usmernenia je:

 

zabezpečiť jednotný postup lekárov pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu u fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a u zamestnancov a fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie (ďalej len „osôb“) vykonávajúcich rizikové práce a práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy.

 

 

5.5. Vedenie motorových vozidiel

 

Vstupná lekárska preventívna prehliadka:

 

Základné vyšetrenie       NOVÉ!!!

 

otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia u príslušných špecialistov

 

Doplnkové vyšetrenie

 

otorinolaryngologické vyšetrenia u príslušných špecialistov

 

 

Periodická lekárska preventívna prehliadka:

 

Základné vyšetrenie: v rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky

 

 

 

Čo je našou úlohou?

 

Oboznámiť obvodných lekárov o daných skutočnostiach listom od nás, od LK, od ZAPu

 

Trvať na tom, aby obvodní lekári toto opatrenie dôsledne dodržiavali