Zápisnica zo zhromaždenia členov Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO.

 hotel Družba, Jasná , 13.05.2016

 

 

Program schôdze :

 1.Otvorenie

 2. Voľba mandátovej komisie

 3. Voľba návrhovej komisie

 4. Informácia zo zasadnutia Výboru SSO 4.5.2016 v Orechovej Potôni

 5. 63. Národný kongres SSO 7.9. - 9.9.2016 Humenné

 6. Zmena vyhlášky 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

 7. Novinky v peňažnom a nepeňažnom plnení od farmafiriem

 8. Ako ďalej s organizovaním akcií ambulantných ORL lekárov - zmena názvu?

 9. Ako bodujeme?

 10.Rokovania s poisťovňami - čo sa dosiahlo a čo je potrebné urobiť ? 

      Prečo máme čítať maily a sledovať webové stránky SSO, SLK a ďalšie ?

 11. Materiálno - technické vybavenie ambulancií - je čas na zmenu vyhlášky?

 12. Rôzne

 13. Diskusia

 14. Správa mandátovej komisie

 15. Správa návrhovej komisie

 16. Záver

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Členskú schôdzu otvorila MUDr.Hlavačková.


2. Za členov mandátovej komisie boli zvolení :MUDr.Kulich, MUDr.Šramková, MUDr.Miklášová.

    Hlasovanie prebehlo v pomere 46 - 0 - 1 / za-proti-zdržal sa /.

 

3 .Za členov návrhovej komisie boli zvolení : MUDr.Prekop, MUDr.Heriban, MUDr. Dzurková.

     Hlasovanie prebehlo v pomere 44 - 1 - 1  /za -proti-zdržal sa/

 

4. MUDr.Balcová informovala o zasadnutí výboru SSO ,ktorý sa konal 4.5.2016 v Orechovej Potôni.

 Na zasadnutí predniesla MUDr.Hlavačková návrh na riešenie zmien  v katalógu výkonov pre  ORL, zmenu vyhlášky o minimálnom materiálno- technickom vybavení ambulancií  a definovanie neodkladných stavov v ORL.

 

5. MUDr.Hlavačková  informovala o pripravovanom 63.Národnom kongrese SSO, ktorý sa bude konať 7.9.-9.9.2016 v   Humennom.

      Hlavné témy kongresu :     Komplikácie zápalov podnebných mandlí

            Metastázovanie  zhubných nádorov na krku

             Varia

 MUDr.Hlavačková informovala  o pripravovanom podujatí :

14.Česko-slovenský foniatrický kongres 2016,  XXVII.celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej, Slovenský otologický deň 2016, ktoré sa budú konať 1.-3.12.2016,Vysoké Tatry, Dolný Smokovec, hotel Atrium.

 

6. MUDr.Balcová  informovala o zmene znenia Vyhlášky MV SR č.9./2009 Z.z. prílohy č.5. pre vodičov.

Od 1.1.2016 vstúpili do platnosti zmeny v hodnotení  minimálnych požiadaviek  na sluch podľa výpočtu CSS podľa Fowlera.

 Skupina 1 :

 do 50% p.F.- spôsobilý ako vodič

 51-90% - spôsobilý ako vodič s použitím naslúchacieho prístroja ako kompenzačnej pomôcky    

 nad 90% - spôsobilý na základe individuálneho posúdenia celkového zdravotného stavu

 

 Skupina 2 :

 do 50% - spôsobilý ako vodič

 51-90% -  spôsobilý ako vodič s použitím naslúchacieho prístroja ako kompenzačnej pomôcky   

 nad 90% - nespôsobilý

   - ak má vodič kochleárny implantát,musí byť posudzovaný na špecializovanom pracovisku  

 

7. MUDr.Hlavačková informovala o novinkách v peňažnom a nepeňažnom plnení od farmafiriem.

Novinkou je oslobodenie hodnoty stravného, ak nepresiahne v súhrne sumu 40€.

Platba na daňový úrad  je raz ročne , a to  do 30.1. nasledujúceho kalendárneho roku.

Takúto povinnosť majú len poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a tento zákon je teda v porovnaní s ostatnými profesiami diskriminačný.

 

MUDr.Hlavačková informovala o povinnosti právnických osôb  aktivovať elektronickú  schránku na prijímanie podaní  od orgánov štátnej moci, ktoré sa aktivujú od 1.8.2016. Každý štatutárny orgán právnickej osoby musí požiadať o vydanie občianskeho preukazu minimálne s čipom aktivovaným na prijímanie podaní.

 

8. MUDr. Kučerová predniesla návrhy k  ďalšej organizácii stretnutí členov sekcie neštátnych ORL lekárov

 

V diskusii vystúpili MUDr. Hlavačková, MUDr.Šebová, MUDr.Heriban, ktorí podporili organizovanie stretnutí ako  súčasti SSO so samostatným financovaním.

 

Vzhľadom na  závažnosť rozhodnutia sa hlasovalo  na nasledujúci deň, výsledok hlasovania 14.05.2016:

     a, samostatné združenie: 9 - 50 - 0 ( za- proti- zdržal sa)
     b, súčasť SSO aj po právnej stránke: 50- 9-0 ( za-proti- zdržal sa)

     c, organizovanie pracovných stretnutí cez agentúru: 53 -2 -4 ( za- proti- zdržal sa)      

 

9. MUDr. Horváthová podala súhrnný prehľad o výkonoch a ich bodovom ohodnotení pri jednotlivých diagnózach. Ide o sumár jednotlivých výkonov, hlavne inštrumentálnych ,keďže poisťovne väčšine ORL lekárov  neuznávajú  ich    kombinácie  s kódmi 62 a 63. Nabodované sú tak vyšetrovacie výkony a ošetrovacie úkony a chýba  tak bodové ohodnotenie za stanovenie   diagnózy,návrh liečby,informovanie  pacienta,vedenie administratívy s tým spojené a pod...

 

Podľa posledných úprav vo vestníku sa nemôžu uvádzať len tieto kombinácie: 62 alebo 63 + 1448, 1531, 1540, 1550, 1551, 1590, 1593. To znamená, že neuznávanie ostatných kombinácií výkonov revíznymi lekármi nie je v súlade so zákonom.

         

Novinkou  od 1.4.2016 je zaradenie kódu 1594 k položkám IPP pre VšZP.

 

10. MUDr. Hlavačková informovala  o rokovaniach s poisťovňami.

     Minister zdravotníctva rokoval so všetkými organizáciami okrem ZAP-u.

 

     Dôležité momenty:

  •  Absencia inštitútu dohodovacieho konania
  •  Podpisovanie zmlúv pod nátlakom
  •  Zavádzanie hodnotiacich koeficientov, ktoré znamenajú odstránenie nadlimitov a zníženie platieb  poskytovateľom.

11.MUDr. Hlavačková informovala o poslednej vyhláške z 10.9.2008.

 O žiadosti o zmenu materiálno-technického vybavenia ORL ambulancie s prechodným 5-ročným obdobím sa hlasovalo sa 14.5.2016  v pomere  55-7-1 /za-proti-zdržal sa /

 

12. Rôzne

 a, MUDr.Hlavačková navrhla zmenu názvu pracovných stretnutí sekcie neštátnych ORL lekárov, navrhla názov " Dni neštátnych ORL" , iný návrh z pléna nebol predložený
          hlasovalo sa v pomere 56-0-0 (za-proti-zdržal sa)

 

 b,  MUDr. Hlavačková navrhla, aby sa v roku 2016 jesenné Dni neštátnych ORL konali bez odborného programu a   bez  účasti vystavovateľov vzhľadom na 3 veľké odborné akcie, ktoré sa konajú v termíne  september - december    2016, výbor SSO pripraví výber hotelov a hlasovanie prebehne do konca mája 2016   cez  internet, podľa výsledkov sa vyberie hotel

          hlasovanie : 48 - 8 -0 ( za - proti-zdržal sa)

 

c,  vzhľadom na niektoré pripomienky týkajúce sa nečinnosti  členov Výboru SSO z radov Sekcie neštátnych ORL prebehlo hlasovanie o dôvere k členom sekcie SSO, ktorí sú aj členmi Výboru SSO - hlasovanie 14,05.2016    
        hlasovanie: 51- 2- 4 ( za-proti-zdržal sa)  l

 

13. Diskusia prebehla po bodoch ku konkrétnym témam .Diskutovali MUDr.Breza,,MUDr. Šebová, MUDr. Balcová, MUDr.Lacko,MUDr. Heriban, MUDr, Hlavačková,

 

14. Správa mandátovej komisie - členskej schôdze sa zúčastnilo 63 členov.

 

15. Správa návrhovej komisie   

      Členská schôdza berie na vedomie:

a)      Informáciu zo zasadnutia Výboru SSO v Orechovej Potôni 4.5.2016

b)      Informáciu o 63.Národnom kongrese SSO v Humennom,  a o 14. Česko-slovenskom foniatrickom kongrese

c)      zmenu vyhlášky , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

d)      informáciu o novinkách v peňažnom a nepeňažnom plnení od farmafiriem  

e)      informáciu o vykazovaní , uznávaní resp. neuznávaní výkonov zo strany poisťovní

f)        informáciu o rokovaniach s poisťovňami

 

 Vyslovuje dôveru členom Sekcie neštátnych ORL, ktorí sú aj členmi Výboru SSO.

 

Schvaľuje:

  1.  zmenu názvu Pracovné stretnutie Sekcie neštátnych ORL lekárov  na  "Dni neštátnych ORL"       
  2.  pokračovanie organizovania pracovných stretnutí sekcie ako súčasti SSO aj po právnej stránke za spoluúčasti  organizačnej  agentúry
  3.  ako termín jesenných " Dní neštátnych ORL" október 2016, podujatie sa uskutoční bez odborného programu a  bez účasti vystavovateľov

Ukladá:

  1.  Výboru  sekcie   pripraviť hlasovanie o mieste konania cez internet

        termín: 31.5.2016
        zodpovední: Kulich, Hlavačková         /    

 

 2. Výboru Sekcie pripraviť web stránku sekcie - 

termín: 31.5.2016

zodpovední: MUDr.Kulich, MUDr, Hlavačková

 

 3. Výboru sekcie pripraviť návrh na zmenu vyhlášky o minimálnom  materiálno- technickom vybavení ambulancie        

termín: 30.06.2016

zodpovedný. MUDr. Hlavačková

 

Predsedníčka Sekcie neštátnych ORL lekárov MUDr.Hlavačková všetkým poďakovala za účasť a schôdzu ukončila.

 

Zapísala :MUDr.Zora Feriancová                                                               Hotel Družba, Jasná,14.5.2016

 

overil: MUDr. Iveta Šramková