Ktorý poskytovateľ má povinnosť požiadať o zmenu povolenia do 30.06.2016?

(prevzaté zo stránky ZAP - Zväzu ambulantných poskytovateľov)

 

Povinnosť požiadať o zmenu povolenia do 30.06.2016 má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie v odbore, ktorý nie je uvedený v zozname špecializovaných ambulancií, ktoré môžu byť v SR prevádzkované (príloha č. 1a zákona č. 578/2004 Z.z. viď nižšie).

V praxi ide o nasledovné prípady, kedy poskytovateľ musí požiadať o zmenu povolenia do 30.06.2016 :

1. činnosť na, ktorú má poskytovateľ vydané povolenie nie je ustanovená vo vyhláške  MZ SR č. 84/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (znenie vyhlášky je možné nájsť tu) alebo

2. činnosť, na ktorú má poskytovateľ vydané povolenie sa nachádza vo vyhláške MZ SR č. 84/2016 Z.z., ale poskytovateľ nemá vydané povolenia na ambulanciu, v rámci ktorej je možné predmetnú činnosť v zmysle vyhlášky MZ SR č. 84/2016 Z.z. vykonávať (napr. poskytovateľ má vydané povolenia v odbore onkológia v gynekológii a nemá vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie - gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - musí do 30.06.2016 požiadať o zmenu povolenia.)

 

Povinnosť požiadať o zmenu povolenia má aj poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore mamológia a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore andrológia na základe povolenia vydaného podľa predpisov účinných do 30. apríla 2015.

Ak v uvedených prípadoch poskytovatelia nepožiadajú o zmenu povolenia do 30.06.2016 alebo nezískajú povolenie vydané podľa účinného znenia zákona č. 578/2004 Z.z. do 31. decembra 2016, povolenie stráca platnosť dňom 31. decembra 2016.

Podanie žiadosti o zmenu povolenia z vyššie uvedených dôvodov nebude podľa vyjadrenie MZ SR spoplatnené správnym poplatkom.

 

Podľa stanoviska MZ SR povinnosť požiadať o zmenu vydaného povolenia nemá poskytovateľ, ak dochádzka iba k formálnej zmene názvu ambulancie (napr. poskytovateľ má vydané povolenie na prevádzku ambulancie interného lekárstva, ale podľa prílohy č. 1a môže prevádzkovať ambulanciu vnútorného lekárstvo). Niektoré samosprávne kraje (Trenčiansky samosprávny kraj), napriek stanovisku MZ SR zastávajú názor, že aj v takomto prípade je potrebné požiadať o zmenu povolenia.

 

Na rokovaní zástupcov VÚC a MZ SR, ktoré sa uskutočnilo dňa 08.06.2016 na pôde MZ SR bolo prijaté stanovisko, že poskytovateľ nemá povinnosť požiadať o zmenu povolenia, v prípade, že ide iba o formálnu zmenu názvu ambulancie, tak ako je vyššie uvedené.

Povinnosť požiadať o zmenu povolenia k 30.06.2016 nemá poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015. Títo sú povinní požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 31. decembra 2019.

PRÍL.1a zákona č. 578/2004 Z.z. Špecializované ambulancie

 

1. gynekologicko-pôrodnícka ambulancia,

2. ambulancia zubného lekárstva,

3. ambulancia maxilofaciálnej chirurgie,

4. ambulancia čeľustnej ortopédie,

5. ambulancia vnútorného lekárstva,

6. angiologická ambulancia,

7. ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,

8. endokrinologická ambulancia,

9. gastroenterologická ambulancia,

10. geriatrická ambulancia,

11. hematologická a transfúziologická ambulancia,

12. infektologická ambulancia,

13. ambulancia tropickej medicíny,

14. ambulancia klinickej farmakológie,

15. kardiologická ambulancia,

16. ambulancia klinickej onkológie,

17. ambulancia radiačnej onkológie,

18. ambulancia pracovného lekárstva,

19. nefrologická ambulancia,

20. pneumologicko-ftizeologická ambulancia,

21. reumatologická ambulancia,

22. algeziologická ambulancia,

23. chirurgická ambulancia,

24. ambulancia kardiochirurgická,

25. ambulancia neurochirurgická,

26. ambulancia úrazovej chirurgie,

27. ambulancia plastickej chirurgie,

28. ambulancia cievnej chirurgie,

29. ortopedická ambulancia,

30. urologická ambulancia,

31. otorinolaryngologická ambulancia,

32. ambulancia hrudníkovej chirurgie,

33. oftalmologická ambulancia,

34. dermatovenerologická ambulancia,

35. neurologická ambulancia,

36. psychiatrická ambulancia,

 

37. ambulancia detskej psychiatrie,

38. ambulancia klinickej psychológie,

39. ambulancia klinickej logopédie,

40. ambulancia liečebnej pedagogiky,

41. ambulancia lekárskej genetiky,

42. ambulancia klinickej imunológie a alergológie,

43. ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,

44. ambulancia akupunktúry,

45. ambulancia telovýchovného lekárstva,

46. ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,

47. ambulancia pediatrickej chirurgie,

48. ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy,

49. ambulancia pediatrickej gynekológie,

50. ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie,

51. ambulancia pediatrickej kardiológie,

52. ambulancia pediatrickej nefrológie,

53. ambulancia pediatrickej neurológie,

54. ambulancia pediatrickej oftalmológie,

55. ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie,

56. ambulancia pediatrickej reumatológie,

57. ambulancia pediatrickej urológie,

58. ambulancia paliatívnej medicíny,

59. ambulancia nukleárnej medicíny,

60. ambulancia dentálnej hygieny,

61. hepatologická ambulancia,

62. ambulancia poradenskej psychológie,

63. ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie,

64. ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

65. pediatrická ambulancia len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore,

66. špecializovaná ambulancia Horskej záchrannej služby,

67. špecializovaná ambulancia Hasičského záchranného zboru.

 

http://zapsk.sk/