Štatút sekcie neštátnych ORL lekárov Slovenskej  spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku kolektívneho člena Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 

------------------------------------------------------------------

 

1. Úvodné ustanovenie:

 

 

1.1. Sekcia neštátnych/NZZ/ otorinolaryngológov Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku/SSO/ vznikla na základe požiadavky NZZ ORL lekárov po súhlase predsedníctva SSO a uznáva stanovy SSO ako nadriadeného orgánu.

1.2. Sekcia NZZ ORL lekárov SSO vznikla v dňoch 25.-26.apríla 2003 na ustanovujúcej schôdzi v hoteli Baník (Štrbské Pleso) za účasti 72 prihlásených členov. Zápisnica      zo zakladajúcej schôdze je priložená k štatútu.

1.3. Sekcia NZZ ORL lekárov SSO združuje k dnešnému dnu 110 NZZ ORL lekárov.

 

 

2. Úlohy sekcie NZZ ORL lekárov:

 

 

2.1. Sekcia NZZ ORL lekárov SSO je záujmové združenie lekárov, ktoré bolo vytvorené za účelom možnosti riešenia problémov, ktoré majú NZZ ORL lekári            v rámci SSO.

 

 

2.2. Sekcia NZZ ORL lekárov sa stará o odborný rast svojich členov. Organizuje a spolu sa podieľa na organizácii odborných seminárov, zjazdov a schôdzí pre svojich členov.

 

 

2.3. Sekcia NZZ ORL lekárov spolupracuje s MZ SR pri pripomienkovaní liečebného poriadku, bodovníka, zavedenie a umožnenie jednodňovej chirurgie v ORL oblasti. Aktívne jedná so zdravotnými poisťovňami o aktualizácii, spresnení a zjednotení revíznych kontrol vykonávaných revíznymi lekármi jednotlivých zdrav. poisťovní. Podieľa sa na riešení kolíznych situácií pri určovaní limitov na výkony a predpísaných liečiv ci zdravotných pomôcok.

 

 

2.4. Zastupuje svojich členov pri jednaniach s nemocnicami (UPS, operačné dni, konziliárne služby). Vykonáva konzultačné služby pri jednaniach so zdravotnými odbormi samosprávnych krajov a VÚC. Za pomoci právnikov sa sekcia NZZ ORL lekárov spolu-podieľa na riešení sťažností na svojich členov. Organizuje schôdze a inštruktážne školenia na riešenie  ekonomických problémov, ktoré vznikajú pri vedenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia.

 

 

 

3. Členstvo v sekcii NZZ ORL SSO:

 

 

3.1. Sekcia NZZ združuje všetkých NZZ ORL lekárov, ktorí sú zároveň členmi SLS. Členmi sekcie NZZ sa môžu stať všetci lekári, ktorí sú členmi SLS. Členstvo v sekcii NZZ ORL lekárov je nepovinné.

 

 

3.2. Členstvo v sekcii vzniká na základe podania prihlášky do SLS, zaplatením príslušného členského poplatku za kalendárny rok, podaním prihlášky do sekcie NZZ ORL SSO a prijatiam na členskej schôdze sekcie NZZ ORL SSO.

 

 

3.3. Členstvo NZZ ORL SSO zaniká:

 

1.neplatením členského SLS

 

2 .vylúčením člena členskou schôdzou sekcie NZZ ORL SSO

 

3. vylúčením člena  plenárnom schôdzou SSO

 

4. úmrtím

 

 

3.4. Člen sekcie NZZ ORL má právo:

 

1. uplatnením všetkých práv ako člen SSO

 

2. voliť a byť  volený do výboru sekcie NZZ ORL SSO, komisii a pod.

 

 

3.5. Doklad o zaplatení členského SLS  je zároveň príslušným členským preukazom na kalendárny rok.

 

 

3.6. Člen sekcie NZZ ORL SSO má tieto povinnosti:

 

1. dodržiavať stanovy SSO, štatút sekcie NZZ ORL

 

2. plniť rozhodnutia orgánov SSO a sekcie NZZ ORL

 

3. riadne a včas platiť členské príspevky

 

4. aktívne sa zúčastňovať práce v sekcie NZZ ORL a obhajovať jej  záujmy

 

5. odborne sa vzdelávať a aktívnej zverejňovať poznatky v rámci poslania  sekcie NZZ ORL 

 

6 .prispievať k rozvoju sekcie NZZ ORL a SSO a zdržiavať sa všetkých aktivít smerujúcich proti ich činnosti.

 

 

 

4. Orgány sekcie NZZ ORL SSO:

 

 

4.1 . Členská schôdza sekcie NZZ ORL je najvyšší orgán sekcie NZZ ORL. Členská schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. V prípade neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov sa členská schôdza uzatvára a o  1/2 hodiny sa zvoláva nová členská schôdza, ktorá je uznášaniaschopná  počtom prítomných členov. Uznesenia sú platné pri hlasovaní nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 

 

4.2.Mimoriadna členská schôdza sekcie NZZ ORL SSO je zvolávaná predsedom sekcie NZZ ORL SS0 po odporučení výborom sekcie NZZ ORL SSO alebo po písomnej žiadosti 30 podpísaných členov sekcie NZZ ORL.

 

 

4.3.Do pôsobnosti členskej schôdzi sekcie NZZ ORL SSO patrí:

 

1. voliť a odvolávať členov výboru sekcie NZZ

 

2. rozhodovať Et zlúčení alebo zrušení sekcie NZZ ORL SSO  

 

3. schvaľovať program schôdze

 

4. schvaľovať uznesenia

 

5. schvaľovať správu o činnosti sekcie NZZ ORL SSO

 

 

4.4. Do pôsobnosti výboru sekcie NZZ ORL SSO patrí:

1. zvolávať členskú a mimoriadnu členskú schôdzu sekcie NZZ  ORL SSO

 

2. zostavovať a realizovať plán činnosti

 

3. schvaľovať  návrhy na odmeňovanie členov sekcie NZZ ORL

 

4. rozhodovať o príspevkoch na domáce a zahraničné cesty a študijne pobyty.

 

 

4.5. Výbor sekcie NZZ ORL SSO zasadá najmenej raz ročne a je trojčlenný na čele s predsedom. Výbor sekcie NZZ SSO navrhuje zo svojich členov predsedu, ktorého potvrdzuje výbor SSO. Výbor sekcie NZZ SSO smie v naliehavých prípadoch rozhodovať telefonicky, faxom, E-mailom a per rollam.

 

 

4.6. Predseda výboru sekcie NZZ ORL SSO zastupuje sekciu NZZ ORL SSO v SSO a touto cestou i navonok. V odvodnených prípadoch sme výbor sekcie NZZ ORL poveriť zastupovaním predsedu svojho iného člena. Predseda výboru sekcie NZZ predkladá správu o činnosti a uznesenia z jednaní sekcie NZZ ORL SSO výboru SSO a predsedníctvu SLS.

 

5. Záverečné ustanovenie:

 

 

5.1. Majetok sekcie NZZ ORL SSO ide súčasťou majetku SSO ako právnickej osoby. Materiálne a finančne krytie plnenia jednotlivých úloh je realizované so súhlasom SSO.

 

 

 5.2. Sekcia NZZ ORL SSO zaniká na základe rozhodnutia členskej schôdze a to rozpustením alebo zlúčením s inou organizačnou zložkou SSO alebo SLS.

 

 

5.3. Tento štatút sekcie NZZ ORL SSO nadobúda platnosť schválením členskej schôdze dna 26. apríla 2003 a po odsúhlasení na výbore SSO.