Lekárske preventívne prehliadky - nová legislatíva.


Čiastka 1-10 Vestník MZ SR 2014 Strana 5
3.
Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Dátum: 20. januára 2014
Číslo: S05281-OZS-2013

 

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:

 

Čl. I

 

Účel odborného usmernenia

 

   Účelom odborného usmernenia je zabezpečiť jednotný postup lekárov pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu u fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a u zamestnancov a fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie (ďalej len „osôb“) vykonávajúcich rizikové práce a práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy.

 

 

 

Strana 12 Vestník MZ SR 2014 Čiastka 1-10

 

Príloha č. 2

 

    k odbornému usmerneniu o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

 

Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb podnikateľov,  ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby  a zamestnancov exponovaných vybraným chemickým faktorom

 

1.     CHEMICKÉ FAKTORY

 

1.1   Chróm

 

-        Vstupná lekárska preventívna prehliadka:

 

-        Základné vyšetrenie:

 

-        anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,

 

-        kompletné fyzikálne vyšetrenie,

 

-        elektrokardiografické vyšetrenie, funkčné vyšetrenie pľúc, rádiogram hrudníka,

 

-        otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane rinoskopie u príslušného špecialistu

 

1.2   Arzén

 

-        Vstupná lekárska preventívna prehliadka:

 

-        Základné vyšetrenie:

 

-        anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,

 

-        kompletné fyzikálne vyšetrenie,

 

-        elektrokardiografické vyšetrenie, rádiogram hrudníka,

 

-        otorinolaryngologické vyšetrenie u príslušného špecialistu

 

 

 

Strana 32 Vestník MZ SR 2014 Čiastka 1-10

 

Príloha č. 3

 

 k odbornému usmerneniu o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

 

 

 

Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a zamestnancov exponovaných vybraným fyzikálnym faktorom

 

 

 

2.     FYZIKÁLNE FAKTORY

 

 2.2. Hluk

 

A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:

 

Základné vyšetrenie:

 

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,

 

- orientačné neurologické vyšetrenie,

 

- vyšetrenie šepotom a hlasnou rečou,

 

- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia

 

 

 

B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:

 

Základné vyšetrenie:

 

V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.

 

Doplnkové vyšetrenie:

 

- otorinolaryngologické vyšetrenie u príslušných špecialistov

 

C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:

 

Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke

 

2.3. Hyperbaria, hypobaria

 

A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:

 

Základné vyšetrenie:

 

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,

 

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a kože,

 

- elektrokardiografické vyšetrenie,

 

- funkčné vyšetrenie pľúc,

 

- psychologické, neurologické, otorinolaryngologické, gynekologické, očné odborné, zubné vyšetrenia u príslušných špecialistov

 

 

 

Strana 42 Vestník MZ SR 2014 Čiastka 1-10

 

Príloha č. 6

 

k odbornému usmerneniu o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

 

 

 

Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy

 

 

 

5. PRÁCE, PRI KTORÝCH ZDRAVOTNÚ SPÔSOBILOSŤ VYŽADUJÚ OSOBITNÉ PREDPISY

 

5.2. Práca vo výškach

 

A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka

 

Doplnkové vyšetrenie:

 

- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia vestibulárneho aparátu u príslušných špecialistov

 

5.5. Vedenie motorových vozidiel

 

A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:

 

Základné vyšetrenie

 

otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia u príslušných špecialistov

 

Doplnkové vyšetrenie

 

otorinolaryngologické vyšetrenia u príslušných špecialistov

 

B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:

 

Základné vyšetrenie: v rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky

 

 

 

5.9 Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích

 

A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:

 

Základné vyšetrenie

 

- otorinolaryngologické vyšetrenie a audiometrické vyšetrenie

 

 

 

5.10 Obsluha mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu

 

 

 

5.11 Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách a s výškou zdvihu nad 1,5 m

 

 

 

5.15 Obsluha vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia

 

    (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov

 

 

 

5.16 Oprava vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia

 

   (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi

 

 

 

5.25 Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

 

Základné vyšetrenie:

 

- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia vestibulárneho aparátu

 

 

 

5.23 Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to

 

1. samochodných rezačiek

 

2. obilných kombajnov

 

3. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín

 

Základné vyšetrenie:

 

- otorinolaryngologické a audiometrické vyšetrenie