Kontrola v zdravotníckych zariadeniach – stručný prehľad

1. dozor: samosprávny kraj kontroluje dodržiavanie §79 povinnosti poskytovateľa podľa zákona č. 578/2004 Z.z. v platnom znení

 •  prevádzka zdravotníckeho zariadenia
 • označenie zdravotníckeho zariadenia
 • zoznam zdravotných poisťovní
 • cenník a zoznam všetkých výkonov umiestnený na prístupnom a viditeľnom mieste ( čakáreň, vstupné priestory a web stránka)
 • doklad o úhrade ZS, vzor pokladničného dokladu
 • zmluva o poistení zodpovednosti za škodu
 • ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom
 • personálne zabezpečenie- pracovné zmluva, doklady o vzdelaní, registrácia v komore
 • materiálno technické vybavenie - resuscitačný set s O2 fľašou, protišková skrinka,
 • vybavenie ambulancie podľa výnosu MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie ZZ č. 09812/2008-OL v platnom znení
 • zdravotná dokumentácia
 • podania, poplatky, sťažnosti

 

2. dohľad: úrad pre dohľad nad ZS - správne poskytnutie ZS

 

3.  dozor: komora- registrácia, licencia, celoživotné vzdelávanie, etika.

 (Zdravotnícky pracovník  nemusí byť člen komory, členstvo je dobrovoľné, musí byť vedený v registri LK)

 

4. Dozor: zdravotná poisťovňa - účelné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov

 

5. Bezpečnostný projekt Úrad na ochranu osobných údajov

 

6. Odpady Slovenská obchodná inšpekcia, okresný úrad, úrad verejného zdravotníctva

 

7. Inšpektorát práce: pracovno - právne vzťahy, OBZP, požívanie alkoholu na pracovisku

 

8. Úrad verejného zdravotníctva: prevádzkový poriadok, pracovná zdravotná služba, autokláv, sterilizátor, priestory z hľadiska hygieny, chemické, biologické rizikové faktory pri práci

 

9. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo - prístroje, tlakomery.

 

Pri výkone kontroly sa postupuje podľa zákona o kontrole v štátnej správe č. 10/1996 Z.z.

Pri sťažnostiach podľa Zákona o sťažnostiach 9/2010 Z.z. v platnom znení.

 

Ľ. Lysinová, 13.6.2016