Zdaňovanie nepeňažných príjmov z farmaceutických firiem

  • Dňa 01. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá sa z časti dotýka zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení prijatých zdravotníckymi pracovníkmi od farmaceutických firiem.

 

Zdaňovanie nepeňažných príjmov od farmafiriem- NOVÉ !!!

  •  Zdaňovanie nepeňažných plnení sa bude vykonávať raz ročne, nie štyrikrát ročne ako doteraz, a to vždy do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka (prvý krát za rok 2016 do 31.januára 2017). Do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka majú držitelia ( napr. farmafirmy) povinnosť oznámiť poskytovateľovi výšku prijatého nepeňažného plnenia.

 

Zdaňovanie príjmov od farma firiem

  •  ZMENA !!! Do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka majú držitelia povinnosť oznámiť poskytovateľovi výšku prijatého nepeňažného plnenia.
  • Poskytovateľ bude mať minimálne 15 dní na to, aby spočítal nepeňažné plnenia prijaté za kalendárny rok a zrazil a odviedol daň a oznámil správcovi dane na predpísanom tlačive zrazenie a odvedenie dane.
  • Poskytovateľ daň neplatí, ak celkové nepeňažné plnenie podliehajúce dani za kalendárny rok nepresiahne v úhrne sumu 40 EUR. V takom prípade poskytovateľ správcovi dane nepodáva oznámenie o zrazení a odvedení dane.

  

Zdaňovanie nepeňažných plnení od farmafiriem

 

  • Držiteľ ( farmafirma)zaplatil prijímateľovi (lekár) registračný poplatok + stravu  a ubytovanie na vzdelávacom podujatí
  • registračný poplatok je od dane oslobodený
  • stravu a ubytovanie je povinný vypočítať a odviesť lekár (prijímateľ) podľa údajov, ktoré mu zašle držiteľ
  • lekár je povinný oznámiť správcovi dane na osobitnom tlačive oznámenie platiteľa dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom prijal nepeňažné plnenie od držiteľa

 

 ´  Poskytovateľ daň neplatí, ak celkové nepeňažné plnenie podliehajúce dani za kalendárny rok nepresiahne v úhrne sumu 40 EUR. V takom prípade poskytovateľ správcovi dane nepodáva oznámenie o zrazení a odvedení dane.

 

´  Lekár si vypočíta v akej výške je suma nepeňažného plnenia od všetkých firiem , pokiaľ suma nepresiahne 40€  daň nemusí zraziť ani podať oznámenie o zrazení a odvedení dane

 

´  Držiteľ (farmafirma) predloží v elektronickej podobe národnému centru  na účely verejnej kontroly poskytovania peňažných alebo nepeňažných plnení najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok- to  znamená aj údaje o platbe registračného poplatku, stravy a ubytovania- bez ohľadu na výšku tohto plnenia