Usmernenie hlavného odborníka pre postup a časovanie vyšetrenia sluchu novorodencov.

Prof. MUDr. Milan Profan, CSc, - zo stránky Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku


Cieľom tohto usmernenia je inštruovať, ako správne identifikovať a diagnostikovať poškodenie sluchu novorodencov a čo najviac sa priblížiť k odporúčanej formule 1 – 3 – 6 (mesiacov).

1. mesiac – zistenie poruchy sluchu

3. mesiac – stanovenie stupňa poruchy sluchu

6. mesiac – definitívna diagnóza s prvou intervenciou

Podľa Odborného usmernenia pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu u novorodencov a detí (č.53) uverejneného vo Vestníku MZ SR z roku 2006 (ročník 54, čiastka 24-27) má mať každý novorodenec vyšetrený sluch objektívnou metódou - meraním otoakustických emisií (OAE) pred prepustením z novorodeneckého oddelenia.

Dieťa, ktoré úspešne prešlo novorodeneckým skríningom (výbavné emisie) je ďalej sledované pediatrom. Dieťa, ktoré neuspelo pri novorodeneckom skríningu sluchu (nevýbavné emisie – aj jednostranne) musí byť ďalej vyšetrované otorinolaryngológom až do stanovenia diagnózy.

Odporúčam nasledovné postupy:

Vyšetrenie: Opakovanie skríningového vyšetrenia OAE

Čas: Do 1 mesiaca po realizácii prvého vyšetrenia

Vykonávateľ: Novorodenecké oddelenie, ktoré robilo prvé vyšetrenie alebo ORL pracovisko

Deti, ktoré mali výbavné otoakustické emisie pri druhom vyšetrení, prejdú do štandardnej starostlivosti pediatra.

Chýbanie otoakustických emisií pri druhom vyšetrení OAE možno považovať za zistenie poruchy sluchu. Lekár, ktorý identifikuje také dieťa (ORL, neonatológ) je povinný oznámiť údaje o dieťati do Centrálneho registra porúch sluchu, ktorý sa v súčasnosti kreuje a o ktorom budete včas informovaní.

Deti, ktoré neprešli opakovaným vyšetrením OAE (nevýbavné emisie pri druhom vyšetrení) musí vyšetriť otorinolaryngológ (spádový partner novorodeneckého oddelenia), prípadne novorodenecké oddelenie môže dieťa poslať priamo do Centra pre vyšetrovanie porúch sluchu detí.

Rizikoví novorodenci z hľadiska poruchy sluchu (predčasne narodené deti, deti so zvýšeným genetickým rizikom pre vrodenú poruchu, s hyperbilirubinémiou, po liečbe ototoxickými ATB), ktoré neprešli prvým skríningom, nie sú vhodné na opakovanie skríningu pomocou merania OAE. Tieto deti treba poslať do Centra na vyšetrenie spoľahlivejšími objektívnymi vyšetrenia sluchu (BERA, A-BERA, SSEP).

Otorinolaryngológ môže urobiť otoskopické vyšetrenie, tympanometrické vyšetrenie, vyšetrenie strmienkového reflexu.

Otorinolaryngológ musí zabezpečiť, že sa dieťa s nevýbavnými emisiami pri druhom vyšetrení dostane do konca druhého mesiaca veku dieťaťa do Centra pre vyšetrovanie porúch sluchu detí, kde mu urobia objektívne vyšetrenie sluchu. Otorinolaryngológ, ktorý dieťa vyšetrí, je zodpovedný za odoslanie dieťaťa na konkrétne pracovisko, na dohodnutý termín.

V prípade, že má dieťa nevýbavné emisie a B typ krivky pri tympanometrickom vyšetrení, treba dieťa vyšetrovať ako dieťa s nevýbavnými emisiami až do vyjasnenia nálezov.

Slovenské deti narodené v zahraničných pôrodniciach, ktoré nemali realizovaný skríning sluchu novorodencov, odošle na skríningové vyšetrenie rajónny pediater, hneď, ako sa mu dieťa dostane do starostlivosti.

Novorodenci, ktorých rodičia oficiálne odmietli skríningové vyšetrenie sluchu, sleduje behaviorálnymi vyšetreniami sluchu rajónny pediater.


Centrá pre vyšetrenie porúch sluchu dieťaťa a kontaktné osoby: