Zápisnica zo Zhromaždenia členov Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO,

 Hotel Družba, Jasná 17.04.2015

 

Program schôdze:

1. Otvorenie

2.Voľba mandátovej komisie

3.Voľba návrhovej komisie

4. Novela zákona 577/2004 Z.z.,578/2004 Z.z., MUDr. Hlavačková 

5.  Problematika zrušenia foniatrických ambulancií  MUDr. Volmutová

6. Cenníky pre VÚC MUDr. Hlavačková

7. Zdaňovanie príjmov od farmafiriem MUDr. Hlavačková

8. Zväz ambulantných poskytovateľov

9. Zmena organizácie pracovných stretnutí sekcie NZZ ORL SSO

10 .Diskusia

11.  Správa mandátovej komisie

12. Správa návrhovej komisie

13.  Záver    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.Členskú schôdzu otvorila MUDr. Hlavačková .

 

2. Za členov mandátovej komisie boli zvolení. MUDr. Miklášová, MUDr.Forbátová, MUDr.Heriban

 

3. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: MUDr. Mečár, MUDr.Šramková, MUDr. Breza

 

4.  MUDr. Hlavačková informovala o  novele Zákona 577/2004Z.z. a 588/2004 Z.z.

 

5.   MUDr. Volmutová informovala o súčasnej  situácii  s foniatrickými ambulanciami, o povinnosti  požiadať VÚC o zmenu názvu ambulancie, pokiaľ nemá v názve otorinolaryngologická ambulancia.

 

MUDr. Breza požiadal, aby MUDr. Volmutová , ako predsedníčka foniatrickej Sekcie požiadala MZ    SR o znovu zaradenie foniatrickej ambulancie do zoznamu

 

6. MUDr. Hlavačková informovala o povinnosti  vytvoriť  zoznam a cenník výkonov, pri ktorých je povolená  úhrada výkonu pacientom, a tieto dokázateľne zaslať na príslušnú VÚC; taktiež upozornila na povinnosť mať tento cenník vyvesený na viditeľnom mieste v čakárni.                                                                                   

 

7.  MUDr. Hlavačková informovala o povinnosti zdaňovať nepeňažné príjmy od farmafiriem 1x štvrťročne a informáciu posielať na daňový úrad. Taktiež upozornila, že takúto povinnosť majú len lekári resp. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a tento zákon je teda v porovnaní s ostatnými profesiami pre lekárov diskriminačný.

 

8. Zväz ambulantných poskytovateľov  ( ZAP) - MUDr. Hlavačková informovala o plánovaní  vzniku ZAP v dôsledku neustále sa zhoršujúcej situácie v ambulantnom sektore. Vyzvala členov Sekcie na podpis mandátnych zmlúv SLK alebo Zdravite  pretože sa plánuje spojenie týchto dvoch organizácii do ZAP.

 

9. Zmena organizácie pracovných stretnutí Sekcie neštátnych ORL lekárov. Vzhľadom na zmeny týkajúce sa peňažných aj nepeňažných plnení od farmafiriem  MUDr. Hlavačková navrhla, aby si členovia sekcie hradili náklad y spojené s pracovnými stretnutiami sami- t.j. ubytovanie, stravu aj dopravu.

 

10, V diskusii sa viacerí členovia vyjadrili za možnosť samostatného organizovania stretnutí sekcie NZZ SSO. MUDr. Kučerová a Mediqa vyjadrili ochotu pomôcť pri organizovaní týchto stretnutí.

 

MUDr. Breza vyslovil požiadavku, aby MUDr. Volmutová požiadala MZ SR o zaradenie foniatrickej ambulancie do zoznamu ambulancií.

                                                     

11. Správa mandátovej komisie - členskej schôdze sa zúčastnilo 89 členov.

 

12. Správa návrhovej komisie

 

Členská schôdza Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO vzala na vedomie:

 

1, správy o legislatívnych zmenách týkajúcich sa ORL

2. správu o zmenách v peňažnom a nepeňažnom plnení od farmafiriem

3, správu o vzniku Zväzu ambulantných poskytovateľov

 

Uznesenia členskej schôdze:

 

a, Požiadať  MZ SR list s požiadavkou o úpravu Prílohy 1a zákona 185/2014 Zz . z 24.6.2014 - zaradenie foniatrickej ambulancie do zoznamu špecializovaných ambulancií - MUDr. Volmutová

 za : 89       proti: 0   zdržali sa: 0

 

b, Organizovať pracovné stretnutie Sekcie NZZ ORL SSO vo vlastnej réžii

 termíny : 16. - 17.10.2015
                   08.-09.04.2016

 za : 89       proti :0   zdržali sa : 0

 

12, Predsedníčka Sekcie neštátnych ORL lekárov MUDr.Hlavačková všetkým poďakovala za účasť a schôdzu ukončila.

 

 

Zapísala: MUDr. Eleonóra Miklášová                          V hoteli Družba, Jasná 17.4.2015

 

overil: MUDr. Iveta Šramková

             MUDr. Richard Kulich