Zápisnica zo schôdze členov Sekcie  neštátnych ORL lekárov SSO. Hotel Družba, Jasná, 12.04.2019

 

------------------------------------------

 

Program schôdze :

 

1.Otvorenie

2.Voľba mandátovej komisie

3.Voľba návrhovej komisie

4.Informácia zo zasadnutie Výboru SSO 3.4.2019-ORL klinika UN, Bratislava

* Výsledky volieb do výboru SSO

* Príprava 66.Kongresu SSO a 8.Česko-Slovenského ORL kongresu-Šamorín

* Nový zoznam výkonov ŠAS-prvá informácia

5.Elektronické zdravotníctvo

6.ZAP-Zdravita a zmluvy

7.Detská audioprotetická starostlivosť

8.Rôzne

9.Diskusia

10.Správa mandátovej komisie

11.Správa návrhovej komisie

12.Záver

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

1.Členskú schôdzu otvoril o 13,00 hod. predseda R. Kulich.

 

2.Za členov mandátovej komisie boli zvolení: I. Vrancová, I.C hochláčová.

 

3.Za členov návrhovej komisie boli zvolení :I. Šramková, E. Hlavačková.

 

Členská schôdza schvaľuje program členskej schôdze Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO.

 

Hlasovalo za: 66           proti:0           zdržal sa:0

 

4. Členská schôdza berie na vedomie : 

* správu o výsledkoch volieb do Výboru SSO – predniesol R. Kulich.

* informáciu o 8.Česko-slovenskom kongrese,ktorý sa bude konať 4.- 6.9.2019 v Šamoríne predniesol R. Kulich

* informáciu  o novom zozname výkonov ŠAS-predniesla Z. Balcová

 

5 .R. Kulich informoval o elektronickom zdravotníctve.

 

6.R Kulich informoval o činnosti Zdravity a ZAP  a o podmienkach zmlúv so zdravotnými         poisťovňami.

 

7.O detskej audioprotetickej starostlivosti informovali R. Kulich a D. Volmutová.

 

8.Rôzne  :

 *Informáciu o úbytku lekárov a zdravotných sestier v ambulanciách a tým pádom o úbytku ambulancií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť predniesol R. Kulich.

    *Informáciu o novele zákona 578/2004 o vzniku nového Inštitútu bezpečnosti pacienta a o klinickom audite predniesol R. Kulich.

    

9.Na vyššie uvedené témy prebehla medzi účastníkmi schôdze diskusia.

 

10.Mandátová komisia zaregistrovala počet členov schôdze : 66.

 

11.Správa návrhovej komisie :

 

     Členská schôdza Sekcie  neštátnych ORL lekárov vzala na vedomie informácie o úbytku           zdravotníckych pracovníkov v ambulantnom sektore a informáciu o vzniku nového  Inštitútu       bezpečnosti pacienta.

 

     Členská schôdza ukladá:

     a).R. Kulichovi a D. Volmutovej- predsedníčke  Foniatrickej sekcie SSO predložiť Výboru SSO návrh na povinný skríning sluchu 5-ročných detí, ktorý by bol hradený mimo limitu      zo zdravotného poistenia .Termín 4.9.2019 ( 8.ČS ORL kongres)             

 

     hlasovalo za :66               proti:0                       zdržal sa:0             

 

    b).D.Volmutovej a Z.Volmutovej aktualizovať zoznamy foniatrických pracovísk.

 

     hlasovalo za :66               proti:0                       zdržal sa:0

 

     c).jesenné neformálne stretnutie  členov NZZ ORL sa bude konať v hoteli Vígľaš, termín                 bude dodatočne stanovený

 

     hlasovalo za :66               proti:0                         zdržal sa :0

 

12.Záverom poďakoval predseda R. Kulich členom za účasť na schôdzi a za podnetnú diskusiu.

 

 

Zapísala :Z .Feriancová

 

 

hotel Družba, Jasná, 12.4.2019.