Zápisnica zo Zhromaždenia členov Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO,

 Hotel Družba, Jasná 7.11.2014

 

 Program schôdze:

 1. Otvorenie

 2.Voľba mandátovej komisie

 3.Voľba návrhovej komisie

 4. Správa zo zasadnutí Výboru SSO - MUDr. Balcová

 5. Otvorený list Výboru SSO, stretnutie prednostov, primárov, zástupcov Neštátnych ORL lekárov a jednodňovej chirurgie v Ružomberku 24.10.2014 - MUDr. Hlavačková

 6. Nová legislatíva:

 a, registračné pokladnice - MUDr. Vrancová

 b, dispenzarizácie v ORL - MUDr. Feriancová

 c, Zákon 185/2014 - MUDr. Volmutová

 7. Informácia o Európskom kongrese otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku MUDr.Hlavačková

 8 .Diskusia

 9.  Správa mandátovej komisie

 10. Správa návrhovej komisie

 11.  Záver

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Členskú schôdzu otvorila MUDr. Hlavačková a privítala nových členov Sekcie. Poďakovala všetkým členom Sekcie, ktorí sa aktívne zúčastnili 61.kongresu SSO v Nitre.

 

2. Za členov mandátovej komisie boli zvolení. MUDr. Miklášová, MUDr.Forbátová, MUDr.Heriban

 

3. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: MUDr. Mečár, MUDr.Šramková, MUDr. Breza

 

4. MUDr. Balcová informovala o zasadnutiach Výboru SSO v marci, apríli a septembri 2014

 

5.  MUDr. Hlavačková informovala o stretnutí prednostov, primárov a zástupcov ambulantných neštátnych ORL lekárov z  24.10.2014 v Ružomberku, ktoré bolo zorganizované na základe požiadaviek Otvoreného listu Výboru SSO.

 

a, Požiadavka na vymenovanie hlavného a krajských odborníkov boli splnené; za hlavného odborníka v ORL bol menovaný prof. MUDr. Milan Profant CSc.

 

 Krajskými odborníkmi sa stali: Bratislavský kraj:  MUDr. Barta PhD., Nitriansky kraj: MUDr. František Kurinec, Trnavský kraj:    MUDr. Martin Mrázik, Banskobystrický kraj: MUDr. Jozef Kočajda, Trenčiansky kraj: MUDr. Peter Rác, Žilinský kraj: MUDr. Marián Sičák PhD.,  Košický kraj : MUDr. Ivan Veme,  Prešovský kraj: MUDr. Slavomír Straka

 

MUDr. Hlavačková zhrnula úlohy hlavného krajských odborníkov podľa strany 256 Vestníka MZ SR 20144 Čiastky 34 - 36.

 

b, Požiadavka  na znovu zavedenie skúšky z ORL na Lekárskej fakulte UPJŠ  v Košiciach  už nebolo potrebné riešiť, lebo už bola znovu zavedená.

 

  c,    Na stretnutí bola tiež prediskutovaná  otázka dĺžky a kontroly predatestačnej prípravy v ORL .        Požiadavku  na dvojročný pobyt na akreditovanom pracovisku zdôvodnili prof. Profant., Doc.Doležal ako aj MUDr. Sičák , ktorý zdôraznil nedostatočnú pripravenosť rezidentov pri nástupe na akreditované    pracovisko.

 

d, Zástupcami Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO  prednesená požiadavka na doplnenie výkonov do Katalógu výkonov ako aj zmena bodového hodnotenia niektorých ORL výkonov.

 

6.  NOVÁ LEGISLATÍVA

  1. MUDr. Vrancová informovala o povinnosti mať registračnú pokladnicu aj ambulanciách                        od 1.1.2015 s odkladom do 1.4.2015.
  2. MUDr. Feriancová informovala o zmenách v dispenzarizácii v ORL.
  3. MUDr. Volmutová - informovala o Zákone 185/2014  Poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, kde zo zoznamu špecializovaných ambulancií vypadla foniatrická ambulancia.

 

7.  MUDr. Hlavačková informovala o možnosti prihlásiť na  3. Európsky kongres otorinolaryngológie      a chirurgie hlavy a krku v Prahe  7.- 11.6.2015.  Vyzdvihla mimoriadnu príležitosť zúčastniť sa v našom regióne takého významného podujatia.

 

8. DISKUSIA:

 

V diskusii vystúpil MUDr. Mečár a pripomenul Dr. Fowlera, audiológa a objaviteľa recruitment fenoménu. Ponúkol jednoduchý výpočet v excelovskej tabuľke, ktorú na požiadanie pošle záujemcom mailom.

 

MUDr. Breza vyslovil požiadavku, aby hlavný odborník definoval akútne stavy v ORL, ktoré vyžadujú neodkladnú starostlivosť; takto poskytnutú starostlivosť musia zdravotné poisťovne uhradiť  aj nad rámec zmluvného objemu.

 

MUDr. Miklášová vyslovila požiadavku, aby hlavný odborník a krajskí odborníci vypracovali doporučené diagnostické a terapeutické postupy v ORL.

 

MUDr. Čopík požiadal o pomoc pri riešení problému s vysokými nákladmi v poisťovni Dôvera.

 

 9. Správa mandátovej komisie - členskej schôdze sa zúčastnilo 98 členov.

 

10. Správa návrhovej komisie

Členská schôdza Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO vzala na vedomie:

  1. správu o rokovaniach Výboru SSO
  2. správu o stretnutí prednostov, primárov a zástupcov neštátnych ORL lekárov 24.10.2014 v Ružomberku
  3. správy o legislatívnych zmenách v ORL
  4. informáciu o prihláškach na 3. Európsky kongres otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

 11. ZÁVER

Uznesenia členskej schôdze:

  1. požiadať hlavného odborníka v ORL o definovanie akútnych stavov v ORL, ktoré vyžadujú neodkladnú starostlivosť - MUDr. Hlavačková
  2. požiadať hlavného odborníka o vypracovanie doporučených diagnostických a terapeutických postupov v ORL - MUDr. Hlavačková
  3. napísať na MZ SR list s požiadavkou o úpravu Prílohy 1a zákona 185/2014 Zz . z 24.6.2014 - zaradenie foniatrickej ambulancie do zoznamu špecializovaných ambulancií - MUDr. Volmutová

Predsedníčka Sekcie neštátnych ORL lekárov MUDr. Hlavačková všetkým poďakovala za účasť  a schôdzu ukončila.

 

Zapísala: MUDr. Eleonóra Miklášová                          V hoteli Družba , Jasná     7.11.2014

 

overil: MUDr. Iveta Šramková