Zápisnica  zo schôdze členov Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO  a Jesenného stretnutia  NZZ ORL

 

Hotel Družba, Demänovská dolina, 20.- 21.10.2023

 

 

Program:

 

Piatok 20.11.2023

 

1.    Otvorenie zhromaždenia.

2.    Prednáška: Dr. Kulich -  Nie je Panda ako Panda.

3.    Prednáška: Dr. M. Mačaj - 12 rokov skúseností  s pneumokokovým zápalom stredného ucha u detí v ére konjugovaných vakcín - pohľad otorinolaryngológa

4.    Prezentácia: Dr Lysinová - Nový pripravovaný bodovník, konečne zmena k lepšiemu?

5.    Prezentácia: Dr. Z. Csendes - 30 rokov ORL  spoločnosti na SK a ako ďalej?

6.    Plenárna schôdza NZZ ORL sekcie. Nový výbor, nové návrhy do  budúcnosti neobmedzene

7.     

Sobota 21.10.2023

8.    Funkčná endonazálna chirurgia PND - od polypov po tumory rinobázy

9.    Spánková medicína.Je chrápanie mýtus alebo reálna hrozba ?

10. Dakryocystitída komplikovaná orbitocelulitídou

11. Chronické dakryocystitídy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.      Zhromaždenie otvoril privítaním všetkých zúčastnených nový predseda NZZ ORL MUDr. Zoltán Csendes a  zároveň predstavil aj ostatných členov  nového výboru : (v abecednom poradí)

MUDr. Feriancová Zora

MUDr. Lysinová Ľudmila

MUDr. Vrancová Ivana.

 

Ústredným motívom stretnutia je "Nerozdeľujeme sa, spájame sa".

 

Naše stretnutie bolo ozvláštnené premietnutím kultúrnej vsuvky - hudobno svetelnej šou skupiny počítačových  grafikov zo Šamorína.

 

Organizačnú stránku mala na starosti spoločnosť OMNIUM PERFECT na čele s pánom Eduardom Mamczákom, za čo jej ďakujeme.

 

 

2.         MUDr. Kulich nám rozšíril obzory o PANDAS, detských  autoimunitných neuropsychických poruchách spojených so streptokovými infekciami. Vzhľadom na zmeny správania a rôzne iné netypické prejavy v rámci psychiky môžu byť tieto ochorenia omylom zamenené za psychiatrické diagnózy. Správne však patria do starostlivosti reumatologickej ambulancie.

 

3.         MUDr. Mačaj informoval o význame očkovania detí proti pneumokokovej  infekcii vzhľadom na rozvoj stredoušných zápalov. Najviac závažným sa ukázal Streptoccocus pneumoniae sérotypu 19A s nebezpečenstvom tvorby granulácií v stredoušnom a vnútroušnom systéme. 

Tento typ streptokoka je rezistentný na Dalacin C, Erytromycin a  Biseptol, treba to mať na pamäti.

 

4.         MUDr.Lysinová prezentovala nový model naceňovania výkonov a bodov, iniciovaný SLK-ou v súčinnosti s finančnými analytikmi, pre jednotlivé odbornosti.

Cieľom je zjednodušenie bodovania a stabilizácia bodového ohodnotenia výkonov .

Treba povedať, že už len nové navrhované 8-miestne kódy k vôbec žiadnemu zjednodušeniu nevedú a my ,ako sekcia NZZ ORL,  budeme trvať na pôvodných, už zavedených 4-miestnych kódoch.

Vzhľadom na to, že doteraz  neexistujú pre ORL a foniatriu  štandardy k jednotlivým diagnózam  s presne stanovenými výkonmi, môžu byť / a často sú/ výkony a body  revíznymi lekármi bez adekvátneho vysvetlenia neuznávané.

Do  bodového ohodnotenia výkonu sa musí zobrať do úvahy drahé prístrojové vybavenie ORL ambulancií. S dnešnými cenami prístrojov ide sumárne okolo 100 000€, treba zarátať infláciu, stúpajúce náklady na energie a mzdy s odvodmi  a CENU NAŠEJ PRÁCE ! Nepredávame zmrzlinu, sme elitne vzdelaní ľudia a  naše vyšetrenie by sa malo pohybovať v sumách 50-100 a viac €...

Zaujímavou skutočnosťou je, že celý systém  naceňovania výkonov bol prácne vyhotovený počas niekoľkých mesiacov viacerými  kolegami z našich radov  v tzv. registračných listoch už pred 4-5 rokmi. Elektronicky bol odoslaný na ministerstvo zdravotníctva a odvtedy ho viac  nikto nevidel.

 

5.         MUDr. Csendes zhrnul posledných 30 rokov fungovania SSO.

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO), ktorá vznikla v r.1997, je neziskové, voľné, záujmové, dobrovoľné, nepolitické združenie fyzických a právnických osôb, ktoré združuje odborníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji medicínskeho poznania v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby chorôb ucha, nosa, hrdla, hlavy a krku.

 

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku udržiava koncepciu odboru, stanovuje doporučené terapeutické postupy v odbore, zabezpečuje komunikáciu s ostatnými odbornými spoločnosťami, orgánmi štátnej správy a poisťovňami. Organizuje odborné vzdelávacie podujatia s domácou i zahraničnou účasťou, vydáva odborné časopisy, bulletiny a iné informačné materiály.

SSO je kolektívnym členom SLS.

Súčasťou SSO je sekcia neštátnych otorinolaryngológov, ktorá v tomto roku "oslavuje " 20-te výročie svojho vzniku.

Pri zisťovaní reálnej situácie týkajúcej sa  počtu súkromných ORL a foniatrických ambulancií vznikol nečakaný problém 

neexistujú relevantné  zoznamy aktívnych ORL a foniatrických ambulancií v žiadnych kompetentných orgánoch ! (SLK,SLS,1.ORL klinika,...)

Zisťovali sme po jednotlivých krajoch a okresoch, koľko súkromných ambulancií sa v nich  nachádza, ich geografické rozmiestnenie  a vek ordinujúcich lekárov.

Výsledok podľa grafov:

priemerný vek  ambulantného ORL lekára je 55-65  rokov a na jednu ambulanciu  pripadne priemerne 25 000 pacientov.

(Tu si dovolím osobnú poznámku a určite sa netýka len mňa : v okrese NMnV  mám jedinú plne fungujúcu ambulanciu a spádová oblasť okresu        je  62 000 obyvateľov).

Geografické rozdelenie ORL ambulancií je nerovnomerné, v južnej časti banskobystrického kraja úplne chýbajú. Porušilo sa množstvo oddelení v rámci celého Slovenska, výrazne klesol celkový počet ORL lekárov a počet ambulancií.

Čím to je ?

Odbor je síce atraktívny, ALE:

·         Mladí lekári nie sú ochotní akceptovať  dvojročný pobyt na akreditovanom ORL pracovisku, ktorý v iných  odboroch trvá 3-6mesiacov.

·         Nie sú ochotní podpisovať za tento pobyt zmluvy s "domovskou" nemocnicou o viazanosti  pracovného pomeru v nej na ďalších 10? rokov po ukončení atestácie (nemocnica za nich zafinancovala dvojročný pobyt na akreditovanom pracovisku a oprávnene požaduje návratovosť svojho vkladu).

·         Tým pádom nie je dopyt po ambulanciách.

·         Nie sú ochotní vzdať sa svojho osobného a sociálneho života a cestovať  na týždňovky od rodín počas dvoch rokov, keď v iných odboroch to ide za 3-6mesiacov.

·         Veľa mladých kolegov odchádza kvôli výhodnejším podmienkam k  atestácii a atraktivite ORL odboru  do susedných  Čiech  a často  nemajú v pláne  vrátiť sa  späť.

·         Ak už sú aj mladí kolegovia atestovaní , ostávajú na oddeleniach , kde majú vyrokované výrazne  výhodnejšie finančné podmienky oproti ambulanciám , ktoré nie sú systémom podporované.

 

Zrkadlo nám nastavila COVID pandémia. Kým gastroenterológovia a stomatológovia sa  v celej situácii mediálne zviditeľnili a zatraktívnili, vyprofitovali z nej a vyjednali si supervýhodné podmienky a zmluvy, ORL ambulancie ostali kdesi na konci neviditeľné a nehodné povšimnutia  a zabojovania za ne  u svojich najvyšších odborných zástupcov, hoci PRÁVE ORL AMBULANCIE odmakali denno- dennú priamo kontaktovú prácu so všetkými otvormi na hlave a krku za zabarikádovaný prvý kontakt  počas pandémie.

 

6.         Plenárnej schôdze sekcie NZZ sa zúčastnilo 71 členov.

 

a)      Prerokovali sme potrebu vlastnej identity a právnej subjektivity s vlastným IČO a DIČ.

Len naša vlastná právna subjektivita nám môže pomôcť rokovať s poisťovňami, ministerstvom a inými orgánmi a pomôže nám viesť transparentné účtovníctvo pre potreby našej organizácie.

 

b)      Zatraktívnenie ORL odboru treba začať už na lekárskych fakultách-prístupom asistentov, budovaním záujmu u medikov, motiváciou pre odbor.

K atraktivite patrí aj zmena  systému  postgraduálneho vzdelávania, ktorý by bol časovo rovnocenný s inými odbormi.

Systémová podpora ORL a foniatrickým ambulanciám. Nemožnosť adekvátneho  neohodnotenia  a "vyhadzovania" výkonov a bodov revíznymi lekármi zdravotníckych poisťovní za už vykonanú odbornú prácu. Týmto zlepšiť podmienky našej vlastnej práce.

Pozdvihnutie pozície ORL odboru na takú úroveň, akú majú ostatné špecializácie- u  nás aj v zahraničí. Vo svete ide o  jeden z najlepšie platených a atraktívnych odborov.

 

V rámci nekonečných otázok o zvýšení príjmov ambulantných lekárov, bolo navrhnutých niekoľko možností:

 

a.      zvýšiť počet pacientov na ambulanciách (myslíme si však, že už teraz je stav preplnený)

b.      zabezpečiť so zdravotnými poisťovňami adekvátnejšie ohodnotenie našej práce bez nezmyselného škrtania a  zavádzania nových jednostranných pravidiel

c.       prejsť na priamu platbu od pacientov a tým si zabezpečiť primeranú odmenu hneď , pri nižšom počte pacientov a bez čakania platby 2 mesiace od zdravotnej poisťovne.

Čo by sme zdôraznili je to, že bez zodpovednej práce a starostlivosti o pacientov to NEJDE !!!!!!

 

c)      Začiatkom budúceho roka sa bude konať voľba 9 členov do výboru SSO.

Za ambulantný sektor sú navrhnutí (v abecednom  poradí ) :

MUDr. Csendes

MUDr. Grečnerová

MUDr .Hrisenko

MUDr. Kulich

MUDr. Volmutová

Našim cieľom je, aby vo výbore bolo zastúpených 5 súkromných  ambulantov  a 4 ústavní  lekári.

Výbor bude navrhovať  aj hlavného odborníka SSO , ktorý prevezme aktívnu funkciu od 1.1.2025.

 

Navrhli sme aj výbor pre vyjednávanie s poisťovňami a ministerstvom v zložení:

MUDr. Breza 

MUDr. Csendes 

MUDr. Hlavačková

MUDr. Kulich

právnik

hlasovanie : 70 - 0 -1 (za - proti-zdržal sa)

 

7. MUDr. Mačaj mal rozsiahlu a peknú prednášku o  rozmanitosti FESS operácií pri rôznych ochoreniach PND a kazuistikách.

 

8.MUDr. Csendes mal prednášku o spánkovej medicíne ,o zasvätení do problematiky  poruchy dýchania počas spánku a jej možnostiach riešenia

 

9-10 . MUDr. Pniak mal prednášku o dakryocystitídach, možných komplikáciách a chirurgických riešeniach týchto problémov.

 

 

 

Záverom poďakoval predseda  MUDr. Csendes  všetkým za účasť, plodnú diskusiu a stanovil termín najbližšieho stretnutia na 26.-27.4.2024.

 

 

Zapísala MUDr. Feriancová Zora 

V hoteli  Družba, Demänovská dolina,

Dňa 20. - 21.10.2023