Zápisnica zo Zhromaždenia členov Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO,

Liptovský Ján, 28.3.2014

 

 

Program schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba návrhovej komisie
 4.  Informácia o voľbách do Výboru SSO - MUDr. Kulich
 5.  61. Kongres SSO v Nitre -MUDr. Hlavačková
 6. Voľba ďalších členov do výboru Sekcie NZZ ORL
 7.  Informácia o rokovaniach s VŠZP a prečo máme sekciu NZZ ORL -  MUDr. Hlavačková
 8. Otvorený list výboru SSO -  MUDr. Straka, MUDr.Hlavačková
 9. Diskusia
 10. Správa mandátovej komisie
 11. Správa návrhovej komisie
 12. Záver

 

1.Členskú schôdzu otvorila MUDr. Hlavačková. V úvode poďakovala MUDr. Heribanovi za dlhoročnú činnosť vo funkcii predsedu Sekcie neštátnych ORL SSO a menovala ho čestným predsedom .

 

2. Za členov mandátovej komisie boli zvolení. MUDr. Šramková, MUDr. Ozorovská, MUDr. Dzurková.

 

3. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: MUDr. Vrancová, MUDr. Kulich, MUDr. Breza

 

4.MUDr. Kulich informoval o priebehu a výsledkoch volieb do výboru SSO. Zo Sekcie NZZ ORL sa členmi výboru stali MUDr. Hlavačková, MUDr.  Balcová a MUDr. Volmutová.

 

5. MUDr. Hlavačková informovala o 61. Kongrese SSO, ktorý sa bude konať 10.-12.9.2014 v Nitre. Vyzvala prítomných k aktívnej účasti na kongrese.

 

6.Prebehla voľba ďalších členov výboru Sekcie neštátnych ORL SSO. Zvolení boli MUDr. Kučerová (Bratislava), MUDr. Kulich (Bratislava), MUDr. Mečár (Prešov) a MUDr. Vrancová (Senica).                  Za: 53   proti: 0 zdržali sa hlasovania :0

 

7. MUDr. Hlavačková predniesla  prezentáciu o rokovaniach s VŠZP. Upozornila na zmeny, ktoré poisťovňa pripravuje v náš neprospech. Vysvetlila, že členstvo v Sekcii NZZ ORL je pre nás, ako neštátnych poskytovateľov ZS dôležité najmä z dôvodu  včasnej  informovanosti, možnosti reagovať na situácie a zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť našu prácu.

 

8,MUDr. Hlavačková informovala členov o Otvorenom liste, ktorý vznikol z podnetu klinických pracovníkov. List poukazuje na neudržateľnú situáciu v ORL odbore a vyzýva členov výboru SSO k riešeniu konkrétnych požiadaviek. Zúčastnení potvrdili súhlas svojim podpisom na podpisovej listine, ktorá bola pripojená k  Otvorenému listu..

 

9. Diskusia- členovia dskutovali hlavne o preventívnych prehliadkoch v súvislosti s rizikom hluku

 

10.Správa mandátovej komisie - členskej schôdze sa zúčastnilo 53 členov.

 

11. Správa návrhovej komisie

 

Členská schôdza Sekcie neštátnych ORL lekárov SSO vzala na vedomie:

 

1, správu o výsledkoch volieb do Výboru SSO

 

2, správu o 61. kongrese SSO v Nitre

 

3, správu o rokovaniach s VšZP

 

4, Otvorený list Výboru SSO

 

Uznesenia členskej schôdze:

 

1.Otvorený list s podpisovými hárkami doručiť novozvolenému výboru SSO -  termín  do 14 dní, zodpovedná MUDr. Hlavačková

 

 

Zapísala: MUDr. Ivana Vrancová                                    V Liptovskom Jáne  28.3 . 2014

 

 overil: MUDr. Zuzana Balcová