Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (Viac na: https://lekom.sk/pre-lekarov/pravne-poradenstvo#Interný%20systém%20hodnotenia%20bezpečnosti%20pacienta)

 

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

 

v júli 2019 sme aj prostredníctvom časopisu MEIDKOM informovali, že s účinnosťou od 01.06.2019 bol zákonom č. 578/2004 Z.z. zavedený inštitút klinického auditu. Klinickým auditom sa rozumie systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania: 

• štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov

• interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Klinický audit vykonáva MZ SR a osoby odborne spôsobilé na výkon zdravotníckeho povolania na základe písomného poverenia MZ SR. 

Bližšie podobnosti o internom systéme hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorým sa rozumie systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiaducich udalostí, neboli v júli 2019 známe, nakoľko v danom čase nebola vydaná príslušná vyhláška MZ SR. Situácia sa medzitým zmenila. MZ SR koncom roka 2019 vydalo vyhlášku č. 444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Predmetná vyhláška upravuje rozsah hodnotenia a minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta u poskytovateľov:

• ústavnej zdravotnej starostlivosti

• ambulantnej zdravotnej starostlivosti

• záchrannej zdravotnej služby

 

Pri hodnotení bezpečnosti pacienta sa u poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zmysle vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z.z. posudzuje:

a) bezpečná identifikácia pacientov,

b) bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,

c) optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

d) riešenie neodkladných stavov,

e) bezpečná komunikácia,

f) dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,

g) sledovanie spokojnosti pacientov,

h) ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

 

Zákon v spojitosti s vyhláškou ukladá poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti prijať interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. V praxi to znamená, že poskytovateľ musí prijať vnútorný predpis/smernicu, resp. predpisy, ktorého obsahom budú postupy na zabezpečenie bezpečnosti pacientov vo vyššie uvedených jednotlivých segmentoch. Okrem toho niektoré minimálne požiadavky okrem vypracovania postupu vyžadujú splnenie ďalších náležitostí.

 

Vzor všeobecného vnútorného predpisujú upravujúceho obsah interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta nájdete na webovej stránke SLK: https://lekom.sk/pre-lekarov/pravne-poradenstvo#Interný%20systém%20hodnotenia%20bezpečnosti%20pacienta

 

Vnútorný predpis musí byť vypracovaný pre každú ambulanciu poskytovateľa. 

Bezpečná identifikácia pacientov – Cieľom je stanoviť jednotný postup pri identifikácii pacientov, tak aby nedošlo k zámene pacientov. Každý pacient musí byť správne identifikovaný, najmä pred tým, kým mu je podaný liečivý prípravok, odobratá vzorka biologického materiálu a pred prevedením akýchkoľvek diagnostických či terapeutických výkonov.

 

Bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní – okrem vypracovaniu postupu bezpečného uchovávania liekov, postupu na určenie podmienok pri používaní a aplikácii liekov, postupu na uchovávanie liekov podľa súhrnu charakteristických vlastností humánneho lieku, ktorý bol schválený pri registrácii lieku, postupu na zavedenie systému priebežnej kontroly doby expirácie liekov a postupu evidencie liekov je potrebné mať vypracovaný zoznam liekov uchovávaných na ambulancii – náležitosti zoznamu nie sú vyhláškou určené; vzor interného hodnotenia obsahuje náležitosti zoznamu uchovávaných liekov.

 

Optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - cieľom je zaviesť optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zaistiť vybavenosť pracovísk dezinfekčnými prostriedkami. Okrem vypracovaného postupu školenia zamestnancov v tejto oblasti je nutné mať každé umývadlo vybavené hygienickými potrebami, dezinfekčnými prostriedkami a schémou správneho umývania – schému umývania a dezinfekcie rúk možno nájsť na webovej stránke SLK: https://lekom.sk/pre-lekarov/pravne-poradenstvo#Interný%20systém%20hodnotenia%20bezpečnosti%20pacienta

 

Ďalej je potrebné mať zabezpečené dezinfekčné prostriedky k dispozícii v mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti a na ďalších rizikových miestach, kde sa manipuluje so zdravotníckymi prostriedkami a pomôckami kontaminovanými biologickým materiálom.

Riešenie neodkladných stavov - K tejto časti je na úvod potrebné poukázať na to, že MZ SR sa pri úprave interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta inšpirovalo právnou úpravou ČR, odkiaľ prevzalo aj používanú terminológiu. Tak sa stalo, že do vyhlášky sa dostalo slovné spojene „neodkladný stav“, ktoré zákon ani vyhláška nedefinuje. Vzhľadom na českú právnu úpravu možno konštatovať, že neodkladným stavom sa rozumie stav kedy by bez poskytnutia prvej pomoci bol ohrozený život osoby alebo bolo ohrozené zdravie osoby.

 

Poskytovateľ minimálne požiadavky na riešenie neodkladných stavov splní, ak má vypracovaný postup:

a) postup pravidelných kontrol funkčnosti zdravotníckych pomôcok a prístrojov na riešenie neodkladných stavov vrátane sledovania doby expirácie liekov a vykonávania a evidencie zápisov o vykonaných kontrolách,

b) plán školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov minimálne dvakrát ročne – vzhľadom na znenie vyhlášky máme za to, že sa nemusí jednať o kurz v neodkladnej podpore životných funkcií, ale postačuje základný kurz poskytovanie prvej pomoci. Dokonca vyhláška výslovne nepožaduje, aby sa jednalo o akreditovaný kurz prvej pomoci, avšak je potrebné, aby kurz vykonával vyškolený inštruktor prvej pomoci:

c) systém privolania odbornej pomoci pri vzniku neodkladného stavu 

d) viditeľné označenie liniek tiesňového volania 112, 150, 155 a 158 v ambulancii.

 

Bezpečná komunikácia - cieľom je minimalizovať komunikačnú bariéru, ktorá môže vzniknúť medzi ošetrujúcim lekárom, iným zdravotníckym pracovníkom a pacientom a poskytnúť pacientovi dostatočný priestor na konzultácie s lekárom.

 

Dodržiavanie práv pacientov – potrebné mať vypracovanú pre pacientov písomnú informáciu o právach pacienta a zabezpečiť bezpečnú úschovu cenných predmetov pacientovi. Vzor písomnej informácie je súčasťou vzoru interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Sledovanie spokojnosti pacientov – vyžaduje sa pravidelné sledovanie spokojnosti pacientov, napr. formou anonymných dotazníkov a ich pravidelne vyhodnocovanie. Vzor dotazníka je súčasťou vzoru interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Ordinačné hodiny a zastupiteľnosť – cieľom je aktuálne a dostupné informovanie pacientov o ordinačných hodinách a v prípade neprítomnosti aj o zastupujúcom poskytovateľovi, u ktorého môže pacient vyhľadať poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Vyhláška zároveň vyžaduje, aby poskytovateľ sledoval plnenie uvedených minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a následne prijímal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Za týmto účelom je potrebné, aby poskytovateľ minimálne jedenkrát ročne vykonal interný audit (môže byť aj externý audit), ktorého predmetom bude sledovanie plnenia štandardov v oblasti bezpečnosti pacienta s prípadným návrhom.

 

S pozdravom

 

Slovenská lekárska komora

Download
umývanie rúk.pdf
Adobe Acrobat Document 140.7 KB
Download
12_3_2020_Interny_system_hodnotenia_bezp
Microsoft Word Document 88.0 KB